Biogazownie rolnicze: nowe warunki od 11 września

KOWR opublikował zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”. 11 września weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Biogazownie rolnicze: nowe warunki od 11 września
Przepisy ww. ustawy wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in.:
  • przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
  • ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  • zwolnienia z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1ha;
  • dopuszczenia lokalizacji biogazowni rolniczych na gruntach należących do zakładu przetwórstwa rolno spożywczego, jeśli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub usługami, lub magazynowaniem, a powierzchni gruntów pod biogazownię rolniczą nie jest większa niż 1ha;
  • szczególnego trybu lokalizacji biogazowni powyżej 1 MW – uchwała lokalizacyjna rady gminy;
  • zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
  • łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.
Zaktualizowane „Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem”, a także nowy formularz „Wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego” są dostępne na stronie internetowej KOWR pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/warunki-uzyskania-wpisu-do-rejestru-wytworcow-biogazu-rolniczego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również biogazowni rolniczych.
W 2023 r. zrealizowano 8 warsztatów z zakresu funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych. Do udziału zgłosiło się łącznie 316 osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kowr/mikrobiogazownie-bezplatne-warsztaty-zakonczone.

Ponadto, w 2023 r. KOWR organizuje warsztaty z zakresu realizacji inwestycji w większe instalacje do produkcji biogazu rolniczego. Szkolenia zostaną przeznaczone dla zainteresowanych producentów rolnych oraz przedstawicieli administracji.


Tagi:
źródło: