| Autor: redakcja1

Jakie płatności w nowej WPR?

Odnosząc się do kwestii systemu świadczeń dla rolników na rzecz utrzymania cennych ekosystemów, nieużytkowanych rolniczo, na wstępie należy poinformować, że obecnie trwają intensywne prace, obejmujące m.in. szereg analiz, nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania.

Jakie płatności w nowej WPR?
W związku z powyższym, dalsze decyzje dotyczące wsparcia w formie płatności bezpośrednich zostaną podjęte dopiero po zakończeniu wspomnianych prac. Niemniej jednak, zgodnie z obecnie procedowanym na forum Unii Europejskiej projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącym planów strategicznych WPR, w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich przewiduje się następujące rodzaje wsparcia:
 
- podstawowe wsparcie dochodów – na podobnych warunkach jak obecny system jednolitej płatności obszarowej;

- redystrybucyjne wsparcie dochodów – analogiczne do płatności „dodatkowej”;

- systemy na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) dla rolników podejmujących się dobrowolnie stosowania dodatkowych praktyk prośrodowiskowych, których zakres musi wykraczać poza wymogi obowiązkowe;

- wsparcie dochodów związane z produkcją – na podobnych warunkach do obecnych płatności związanych;

- wsparcie dla młodych rolników.

Płatności obszarowe przyznawane będą do każdego kwalifikującego się hektara, który zgodnie z ww. projektem co do zasady ma obejmować:
  •  wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. Z należycie uzasadnionych względów środowiskowych lub klimatycznych państwa członkowskie mogą zdecydować, że kwalifikujące się hektary:
  •  będą obejmowały również niektóre obszary wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej jedynie co drugi rok; lub
  •  nie będą obejmowały użytków rolnych powstałych w wyniku przekształcenia obszarów nierolniczych, w przypadku gdy przekształcenie to ma negatywny wpływ na klimat lub środowisko.
  •  wszelkie obszary należące do gospodarstwa:
– na których występują elementy krajobrazu podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą GAEC 9 wymienioną w załączniku III;

– wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na elementy nieprodukcyjne zgodnie z normą GAEC 9;
  •  które na czas trwania danego zobowiązania rolnika zostały ustanowione lub są utrzymywane w wyniku jednego z ekoschematów.
Państwa członkowskie mogą zadecydować, że kwalifikujące się hektary będą również obejmowały inne elementy krajobrazu, pod warunkiem że nie będą one dominujące.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: