użytki rolne i strony powiązane

 • 2020-06-16

  Cel na 2030 r. – Zostawić rolników odłogiem

  Produkcja roślinna

  Dwa tygodnie temu, Komisja przedstawiła dwie ambitne strategie - strategię różnorodności biologicznej oraz strategię „Od pola do stołu”. Dokumenty te odnoszą się do wielu ważnych kwestii dla rolnictwa w Europie i jego przyszłości. Oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań i szczegółowych odpowiedzi. Zamiast tego otrzymaliśmy teoretyczne, niespójne cele oraz surrealistyczne...

 • 2019-09-10

  Nie będzie zmian Programu wapnowania

  Dotacje i dopłaty

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zróżnicowanie kwoty dofinansowania ze względu na powierzchnię gospodarstwa zawarte w warunkach programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, wynika ze zidentyfikowanego zapotrzebowania na większe wsparcie finansowe dla mniejszych gospodarstw rolnych, dla których...

 • 2019-08-29

  Program pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów podjęła kierunkowo decyzję w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

 • 2019-06-12

  Program wapnowania gleb coraz bliżej

  Przepisy i regulacje

  Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 • 2019-03-27

  Większe korzyści dla ubezpieczonych

  Finanse i prawo

  Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

 • 2018-12-07

  Pożary upraw rolnych

  Z kraju

  W ostatnich latach przyczyną wyższej liczby pożarów, jak i większej powierzchni są ekstremalne warunki meteorologiczne, tj. występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim, ocieplenie klimatu, niedobór opadów, susza, a także nieodpowiedzialność człowieka.

 • 2018-11-22

  Resort rolnictwa za dofinansowaniem wapnowania gleb

  Przepisy i regulacje

  Wapnowanie jest zabiegiem, który służy również ochronie środowiska, zaś produkcja rolna powinna być prowadzona na glebach o uregulowanym odczynie i odpowiedniej zawartości makro- i mikroelementów.

 • 2018-06-18

  MRiRW w sprawie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Przepisy i regulacje

  Obszary wiejskie to przede wszystkim miejsce pracy i życia producentów rolnych, których praca daje wymierne korzyści naszemu społeczeństwu.

 • 2018-05-14

  Zasady ustalania emerytury rolniczej

  Finanse i prawo

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym; wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej...

 • 2018-03-07

  Porozumienie w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych

  Przepisy i regulacje

  5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

 • 2017-12-29

  Przyroda na dopłatach

  Przepisy i regulacje

  Przyroda ubożeje, a jeszcze nie do końca ją poznaliśmy. Nie wiemy nawet, jak wiele gatunków żyje na Ziemi. Jedni mówią o dwóch milionach, inni o nawet stu. Każdego roku ubywa z naszej planety 27 tys. gatunków, 74 dziennie, 3 w czasie każdej godziny. Jeden zniknie podczas czytania tego tekstu. Naukowcy alarmują, że żyjemy w trakcie szóstego wielkiego wymierania na Ziemi. Ostatnie...

 • 2017-12-28

  Zazielenianie – skomplikowane i nieskuteczne

  Przepisy i regulacje

  Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował 12 grudnia 2017 r. sprawozdanie specjalne nr 21/2017 pt. „Zazielenianie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym”, za które odpowiada członek Trybunału Samo Jereb.

 • 2017-06-07

  Powierzchnia użytków rolnych w 2016 r. wg GUS

  Ziemia rolna

  W 2016 roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła 1 4376 tys. ha, tj. 89,5% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1 408, w tym 27 tys. gospodarstw posiadało powierzchnię użytków rolnych do 1,0 ha włącznie.

 • 2017-06-08

  GUS: Powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce zajmuje ok. 16 mln ha gruntów

  Ziemia rolna

  W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,1 mln ha gruntów, a więc podobnie jak rok temu.

 • 2017-02-01

  Kredyty inwestycyjne i kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

  Kredyty i ubezpieczenia

  ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Teraz zainteresowani zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Przyznane limity dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.