| Autor: redakcja1

KOWR w sprawie zasad przedłużania dzierżaw

w sprawie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa — Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał wyjaśnienia, że jeżeli ogłoszenie przetargu nie zawierało zapisu informującego o tym, że umowa nie będzie wydłużona lub umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie i nie ma innych przeciwwskazań formalno-prawnych - wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach.

KOWR w sprawie zasad przedłużania dzierżaw
Możliwość przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wynika z przepisów ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), bez stosowania procedury przetargowej.
 
Zgodnie z art. 39 tej ustawy, przetargu nie stosuje się m.in:, jeżeli dotychczasowy dzierżawca złożył KOWR oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z KOWR, z tym że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.
 
Przekazano, że kwestie związane z wydłużaniem umów dzierżawy reguluje m.in. zarządzenie nr 95/2017/Z z dnia 06.10.2017 r. Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości ZWRSP. Warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:
  • złożenie przez dzierżawcę oświadczenia o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości, najpóźniej na 3 miesiące, przed zakończeniem umowy dzierżawy (art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy),
  • prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości),
  • wywiązywanie się dzierżawcy z zobowiązań finansowych zarówno wobec KOWR, jak i z innych zobowiązań związanych z przedmiotem dzierżawy,
  • wiarygodność finansowa dzierżawcy,
  • zabezpieczenie należności KOWR.
Poinformowano, że w  myśl zasad stosowanych w KOWR, każda umowa przed jej przedłużeniem podlega odrębnej analizie, w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie. Przed ustaleniem istotnych warunków dalszej dzierżawy, przeprowadzana jest kontroli dzierżawionej nieruchomości.
 
Wniosek dzierżawcy o przedłużenie umowy stanowi informację, że jest on zainteresowany dalszym dzierżawieniem nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że KOWR automatycznie powinien przedłużać umowę w każdym przypadku, nie rozpatrzywszy innych aspektów wiążących się z wykonywaniem danej umowy dzierżawy. Jeżeli dzierżawca wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy i nie ma przeszkód formalno-prawnych do jej wydłużenia wniosek dzierżawcy rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!