KRIR przeciw podwyższaniu kar

Przedstawiony projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt jest propozycją rozwiązania trudnego i uwarunkowanego zachowaniami kulturowymi problemu tzw. „złego traktowania zwierząt”.

KRIR przeciw podwyższaniu kar
Jest to kolejna, w ciągu ostatnich kilku lat, próba tzw. poprawy sytuacji zwierząt, tym razem wyłącznie poprzez zaostrzenie sankcji karnych, tak w zakresie prostego zwiększenia wymiaru kar jak i rozszerzenia systemu sankcji administracyjnych.
 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że ograniczanie czynów niedozwolonych w stosunku do zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję, a nie poprzez podnoszenie kar.
 
Wg KRIR, kary za czyny niedozwolone w stosunku do zwierząt określone w obecnie obowiązujących przepisach są wystarczające i nie powinny być zaostrzane. Jednocześnie organy państwa powinny skuteczniej wykonywać swoje zadania we wszystkich sferach nadzoru ochrony zwierząt. Zwrócił na to uwagę m.in. NIK w raporcie pokontrolnym z 2014 r. dotyczącym kontroli uboju zwierząt na własne potrzeby. Tymczasem proponuje się m.in. proste zwiększenie kary za nielegalny ubój z 2 do 3 lat. Poza zwiększeniem kar więzienia oraz zwiększeniem nawiązek, nasze obawy budzi propozycja rozszerzenia uprawnień sądu do orzekania przepadku mienia oraz zakazu wykonywania zawodu (art. 35 ust. 4 – 4a-4d), co może być powodem m.in. do wydania zakazu faktycznego prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu wzrosła w ostatnich latach ilość osób prawomocnie skazanych przez sądy. Natomiast przedstawione dane statystyczne nie zobrazowują ilości spraw znęcania się nad zwierzętami zgłaszanych do organów ścigania oraz innych służb odpowiedzialnych za zdrowie i ochronę zwierząt w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Nie została również podana ilość spraw, w których postępowania zostały umarzane w tym ze względu na małą szkodliwość społeczną.
 
Zdaniem samorządu rolniczego nie wysokość kar i nakładanych sankcji, (które w propozycji ministerstwa w stosunku do innych krajów - np. Anglii maks. kara wiezienia 51 tyg. maks. grzywna ok. 27000 zł są zbyt wygórowane), ale ich nieuchronność   i konsekwentne stosowanie decydują o skuteczności prawa w zapobieganiu popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt.


Tagi:
źródło: