Kwoty połowowe na rok 2023 przyjęte

Po dwóch dniach intensywnych negocjacji ministrowie rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie uprawnień do połowów na rok 2023, na wodach UE i wodach nienależących do UE na 2023, na Atlantyku, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, także w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych. W negocjacjach stronę polską reprezentował podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Kwoty połowowe na rok 2023 przyjęte
Polskie stanowisko
 
Przedmiotem szczegółowej dyskusji był wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2023 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także ustalające na lata 2023 i 2024 takie uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb głębokowodnych. Wiceminister Krzysztof Ciecióra podkreślił, że ważne jest, aby całkowite dopuszczalne połowy (TAC) zostały ustalone zgodnie z celami Wspólnej Polityki Rybołówstwa, mając na uwadze dostępne opinie naukowe oraz uwzględniając aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze. W trakcie dyskusji na temat uprawnień do połowów na 2023 r. wiceminister zwrócił szczególną uwagę na proponowane przez KE środki zarządzania węgorzem na wodach UE, w tym w regionie Morza Bałtyckiego.
 
Połowy węgorza
 
Doradztwo ICES dotyczące węgorza wskazuje, że połowy węgorza we wszystkich siedliskach powinny być zakazane w 2023 r., zarówno jeśli chodzi o połowy rekreacyjne jak i komercyjne, w tym w zakresie połowów węgorza szklistego wykorzystywanego do zarybiania  i akwakultury.

KE, w projekcie rozporządzenia, zaproponowała ustanowienie 6-miesięcznego okresu zakazu połowów węgorza. Zgodnie z propozycją KE, zakaz miałby obejmować okres sześciu kolejnych miesięcy, obejmować odpowiednio kolejne tygodnie i miesiące głównego okresu migracji węgorza, zarówno na etapie życia węgorza szklistego jak i węgorza srebrzystego, obejmować miesiąc migracji szczytowej oraz okres co najmniej dwóch miesięcy zarówno przed, jak i po miesiącu migracji szczytowej.

W trakcie posiedzenia głównym tematem dyskusji były środki w zakresie węgorza. Wiceminister Ciecióra jako jeden z najważniejszych aspektów koniecznych do wzięcia pod uwagę w dyskusji, podnosił wpływ proponowanych środków na aspekty społeczno-ekonomiczne rybaków przybrzeżnych. W wyniku długotrwałych negocjacji, w drodze kompromisu udało się zastąpić pierwotny zakaz, który, zgodnie z doradztwem naukowym i podejściem KE, przypadałby na okres  od lipca do grudnia, wprowadzeniem ostatecznie okresu zamkniętego w okresie od października do grudnia oraz na okres 3 dodatkowych, dowolnie wybranych przez państwa członkowskie miesięcy, w okresie od stycznia do sierpnia.

Dzięki temu rozwiązaniu, wpływ przyjętego okresu zakazu połowu węgorza na aspekty społeczno- ekonomiczne rybaków został zredukowany, a dodatkowo KE zobowiązała się do wypracowania mechanizmu kompensującego wprowadzony zakaz.
 
Pozostałe tematy
 
Dodatkowo Rada udzieliła mandatu na przyjęcie wyników negocjacji z państwami trzecimi (Zjednoczone Królestwo) i implementowanie ostatecznych wysokości kwot połowowych do rozporządzenia w sprawie możliwości połowowych na rok 2023.

W związku z koniecznością dalszych rozmów z Norwegią w sprawie możliwości połowowych na rok 2023 oraz wdrożenia Porozumienia Politycznego, Rada zdecydowała o ustanowieniu kwot tymczasowych dla dorsza na Svalbardzie, karmazyna i halibuta na wodach międzynarodowych NEAFC.
 
Wizyta komisarza w Polsce
 
Ponadto komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius w rozmowie bilateralnej z wiceministrem Krzysztofem Cieciórą, potwierdził przyjazd do Polski w celu odbycia spotkania z polskimi rybakami.


Tagi:
źródło: