| Autor: redakcja1

MRiRW w sprawie wniosku o geodetach

Zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie wymienne przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Tym samym starosta jako organ I-szej instancji prowadzi całe postępowanie administracyjne począwszy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wymiennego, aż do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów.

MRiRW w sprawie wniosku o geodetach
Do wszczęcia postępowania niezbędny jest zgodny wniosek właścicieli gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli do racjonalnego ukształtowania tych gruntów zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany. Wymianą mogą być objęte również grunty z zabudowaniami.
 
Jak wynika z art. 3 ust. 4 prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. Obecnie są to wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych, podległe samorządom województw. Należy wskazać, że wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych są wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-informatyczny oraz od lat specjalizują się w tego rodzaju pracach.
 
Po wszczęciu postępowania wymiennego starosta na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów upoważnia geodetę do opracowania projektu wymiany, przy udziale wszystkich uczestników wymiany. Geodeta ten winien posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.), tj. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Zgodnie z wyżej wymienionym art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, upoważniony przez starostę geodeta powinien być zatrudniony w takiej wyspecjalizowanej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.
 
Jak wynika ze sprawozdań z wykonania prac scaleniowych za ostatnie dwa lata, wymiany gruntów zostały przeprowadzone na obszarze 234 ha w 2015 roku i 505 ha w 2016 roku. co mówi o niewielkim zainteresowaniu właścicieli gruntów do stosowania tego rozwiązania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!