MRiRW ws. nowej delimitacji ONW

W sprawie nowej delimitacji ONW w związku z publikacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił informacje i wyjaśnienia.

MRiRW ws. nowej delimitacji ONW
Delimitacja obszarów z ograniczeniami naturalnymi była prowadzona z poszanowaniem przepisów rozporządzenia nr 1305/2013. Stosowane były kryteria biofizyczne [tj. dotyczące klimatu (długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby i klimatu (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby), ukształtowania terenu]. Równocześnie, obowiązkowym elementem nowej delimitacji było wyłączenie ze wsparcia jednostek administracyjnych (gmin/obrębów ewidencyjnych), ”.. na których znaczące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane, ale przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub działalności gospodarczej, lub dzięki normalnej produktywności gruntów, lub jeśli metody produkcji lub systemy rolnicze rekompensują utracone dochody lub dodatkowe koszty...”(rozporządzenie nr 1305/2013, art. 32, ust. 3) — tzw. procedura zawężenia obszarów (ang. fine tuning). 

W ocenie służb KE w ramach fine tuning muszą zostać wykluczone ze wsparcia ONW obszary na których, pomimo występowania ograniczeń naturalnych, na skutek np. wysokiej intensywności produkcji nie istnieje ryzyko wyłączenia tych gruntów z użytkowania rolniczego. Mając to na uwadze w warunkach polskich wykorzystano wskaźniki techniczno-organizacyjne pozwalające ocenić na ile produkcja na danym obszarze jest intensywna. Chodzi o wskaźniki: obsady zwierząt (liczba przeliczeniowych sztuk zwierząt jest równa bądź większa od 0,9 LU na I ha użytków rolnych), udziału upraw trwałych w powierzchni użytków rolnych (udział tych upraw jest równy bądź większy od 35,7%) oraz udziału upraw ogrodniczych w powierzchni użytków rolnych (udział tych upraw jest równy bądź większy od 15,0%). Warto przypomnieć, że w warunkach polskich 1578 obrębów ewidencyjnych zostało uznanych za intensywne, w tym 624 obręby ewidencyjne na obszarach ONW (na terenie których łączna powierzchnia gruntów rolnych wyniosła 179,5 tys. ha, a więc 1% gruntów rolnych w kraju).

Zastosowana wartość wskaźnika obsady zwierząt (tj. > 0,9 LU/ha UR) przekracza średnią wartość LU/ha w kraju, która wynosi 0,55 LU/ha UR. Przyjęta wartość „co najmniej 66% udział gruntów w posiadaniu gospodarstw intensywnych w łącznej powierzchni gruntów w danym obrębie ewidencyjnym” oznacza, że są to obręby ewidencyjne jednorodne pod względem produkcji. Produkcja rolnicza, a zwłaszcza stan pogłowia zwierząt w warunkach lokalnych podlega fluktuacjom, a niektóre z nich mają charakter trwały (np. zaprzestanie utrzymywania zwierząt). Zmiany te mogą więc w przyszłości wpłynąć na poziom udziału gruntów rolnych w posiadaniu gospodarstw intensywnych. Na skutek zmian zachodzących w strukturze produkcji rolnej w Polsce resort rolnictwa będzie rozważał przeprowadzenie rewizji fine tuning w nowej perspektywie finansowej.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: