| Autor: redakcja1

Nie będzie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki objęte ochroną

W związku z sugestią samorządu rolniczego odnośnie wprowadzenia odszkodowań ze środków Skarbu Państwa za szkody powodowane przez ptaki objęte ochroną, GDOŚ stwierdził, że modyfikacje dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie nie powinny być rozważane.

Nie będzie odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki objęte ochroną
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz mając na względzie wielokrotne skargi rolników, których uprawy zostały zniszczone bądź uszkodzone w znacznym stopniu przez ptaki chronione, zwrócił się do Ministra Środowiska o podjęcie inicjatywy w celu zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody tak, aby uwzględniała prawo rolników do prowadzenia gospodarstwa.
 
Zdaniem izb rolniczych szczególnie dużym problemem są szkody powodowane przez ptaki chronione, w okolicach, w których odpoczywają podczas sezonowych przelotów, a zwłaszcza kiedy zimują na terenach nadrzecznych i pasą się na polach okolicznych rolników. W województwie opolskim są miejsca, gdzie łabędzie pozostają przez całą zimę i powodują zupełne zniszczenie ozimin, tak że konieczne jest ponowne zasiewanie pola wiosną. Rolnicy nie mogą już uprawiać np. rzepaku, który jest bardzo ważnym elementem płodozmianu.
 
Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że obecnie możliwości zaradzenia tym problemom są bardzo ograniczone, gdyż sprowadzają się do uzyskania pozwolenia na odstraszanie ptaków. Brak natomiast skutecznych i realnych narzędzi do odstraszania. Rolnicy sugerują, że potrzebne jest opracowanie i przekazywanie wraz z pozwoleniem narzędzi odstraszających, np. odgłosów spłoszonych ptaków. Rolnik nie ma możliwości uzyskania takich głosów.
 
Przedstawiając powyższy problem zwrócono się o wprowadzenie odszkodowań ze środków Skarbu Państwa za szkody powodowane przez ptaki objęte ochroną.
 
W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, w dniu 5 grudnia 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał informacje, że gatunki ptaków spotykane w Polsce chronione na mocy prawa międzynarodowego. Wymienione są w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia), gdzie część gatunków (m.in. łabędź krzykliwy i łabędź czarnodzioby) występuje w załączniku I, dotyczącym gatunków objętych szczególną ochroną. Ponadto, część gatunków (m. in. ww. dwa gatunki łabędzi, niektóre gatunki kaczek, gęsi i bernikli) wymieniona jest w konwencji z dnia 19 września 1979 o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk — Konwencji Berneńskiej (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263) w załączniku II zawierającym ściśle chronione gatunki fauny. W prawie krajowym wszystkie gatunki ptaków objęte są ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348). W świetle obowiązywania powyższych regulacji prawnych, nie jest możliwe wyłączenie któregokolwiek gatunku ptaka spod ochrony gatunkowej. Większość zakazów dotyczących gatunków chronionych stanowi transpozycję regulacji unijnych, co wyklucza możliwość dokonywania modyfikacji w tym zakresie.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!