UE: Najnowsze decyzje wykonawcze ws. ptasiej grypy

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w związku z ptasią grypą w UE jest bardzo dynamiczna i podlega ciągłym zmianom.

UE: Najnowsze decyzje wykonawcze ws. ptasiej grypy
Wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 nadal identyfikuje się u dzikich ptaków i drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli w wielu państwach Wspólnoty. Poza tym, wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N5 wykryto ostatnio u wielu różnych gatunków dzikiego ptactwa w Niemczech, Chorwacji, Grecji, Polsce, Holandii, Słowenii i we Włoszech.
 
Także Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N5 w gospodarstwach utrzymujących drób. Jak podaje FAMMU/FAPA, występowanie różnych podtypów wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków stwarza ciągłe ryzyko ich wprowadzenia do gospodarstw utrzymujących drób oraz obawy przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się z zakażonego gospodarstwa do innych gospodarstw. Ponadto wzrasta ryzyko reasortacji, a więc mieszania się materiału genetycznego dwóch wirusów i powstawania nowych jego podtypów.
 
Biorąc pod uwagę współwystępowanie dwóch lub więcej różnych wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków w trakcie aktualnej epidemii, Komisja Europejska stwierdziła, że należy rozszerzyć zakres obecnych środków ochronnych zawartych w decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w celu uwzględnienia wszystkich podtypów wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków, jak również w celu informowania na bieżąco państw członkowskich, państw trzecich i zainteresowanych stron na temat obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 
Komisja postanowiła zatem uchylić decyzję wykonawczą nr 2016/2122 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie środków ochronnych w stosunku do ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich i zastąpić ją decyzją wykonawczą nr 2017/247 z 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych względem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich.
 
Decyzja zawiera wykaz wszystkich obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez odpowiednie organy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz określa czas trwania przedmiotowego podziału na obszary, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. Nowa decyzja wykonawcza obowiązuje do 30 czerwca 2017 r.
 
W dniu 16 lutego br. opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/263 z 14 lutego 2017 r. w kwestii środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób.
 
Środki ustanowione w tej decyzji należy stosować do dnia 30 czerwca 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotowuje aktualnie kompleksową opinię naukową na temat grypy ptaków, która ma zostać ukończona we wrześniu 2017 r. Wyniki tej opinii mogą zadecydować o ponownym przeglądzie zastosowanych środków.


Tagi:
źródło: