Od 20 grudnia 2021 r. obowiązuje niższa akcyza na paliwa

Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest realizacja działań w obszarze podatków, zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji.

Od 20 grudnia 2021 r. obowiązuje niższa akcyza na paliwa
Przedmiotem ustawy jest nowelizacja:

1) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej;

3) ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;

4) ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

5) ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.Ustawa przewiduje:

 czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe (art. 1);

 czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw (art. 2).

Zmiana proponowana w ustawie akcyzowej spowoduje obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

W związku z czasowym charakterem proponowanych zmian dodano w przepisach epizodycznych ustawy akcyzowej dwa nowe artykuły – art. 163d i art. 164a. W art. 163d uregulowano kwestie związane ze zwolnieniem od akcyzy w okresie do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom tej energii w gospodarstwach domowych. W art. 164a uregulowano kwestię obniżonych stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne.

Szczegółowy zakres proponowanych zmian obejmuje:
 • Stawki akcyzy w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wyniosą na:
  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1369,00 zł/1000 litrów;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1065 zł/1000 litrów;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1065 zł/1000 litrów;
  • gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 364,00 zł/1000 kilogramów.
 • Stawki akcyzy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniosą na:
  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1413,00 zł/1000 litrów;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1104 zł/1000 litrów;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1104 zł/1000 litrów;
  • gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 387,00 zł/1000 kilogramów.
Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniesie – 4,60 zł/MWh.

Obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw. W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw litr paliwa będzie się kształtował następująco:
 • olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa:
  • 20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 8 gr/l z VAT 10 gr/l,
  • 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 5 gr/l z VAT o 6 gr/l;
 • benzyny silnikowe:
  • 20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 14 gr/l z VAT 17 gr/l,
  • 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 11 gr/l z VAT o 14 gr/l;
 • gaz skroplony (LPG):
  • 20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 15 gr/l z VAT 18 gr/l,
  • 1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 15 gr/l z VAT o 18 gr/l.
Koszt dla budżetu wprowadzenia ww. obniżek to ok. 1,327 mld zł (akcyza wraz z podatkiem VAT).

Czasowe obniżki akcyzy na przedmiotowe paliwa silnikowe mają doprowadzić do zahamowania wzrostu cen paliw na stacjach paliw, a zatem również pomóc w walce z inflacją. Wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. W związku z tym ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności.

Zwolnieniem objęta będzie sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Koszt dla budżetu wprowadzenia zwolnienia jest szacowany na ok. 0,1 mld zł (akcyza i VAT).
W zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, jako jedno z działań mających powstrzymać wzrost inflacji, proponuje się rozwiązanie polegające na czasowym wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku, opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie podlegała sprzedaż detaliczna.
 • benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej;
 • olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy akcyzowej;
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy akcyzowej;
 • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy akcyzowej.
Zgodnie z założeniem ustawy okresowe wyłączenie z opodatkowania sprzedaży paliw na rzecz konsumentów będzie miało wpływ na spadek ich cen na stacjach paliw.

W ustawie przewiduje się również nałożenie obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż paliw silnikowych, czytelnej informacji o obniżeniu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe oraz o niepodleganiu tych paliw opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Podkreślenia wymaga, że obniżka stawek akcyzy na wybrane paliwa ma w świetle ustawy nastąpić już od dnia 20 grudnia 2021 r.


Tagi:
źródło: