| Autor: mikolaj

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na wniosek KRIR ws. kar dla udziałowców spółek inseminacyjnych

W odpowiedzi na pismo Prezesa KRIR z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kar naliczanych na podstawie umów sprzedaży udziałów spółek inseminacyjnych, Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 20 grudnia 2013 r. przesłało odpowiedź na wniosek KRIR, w której przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na wniosek KRIR ws. kar dla udziałowców spółek inseminacyjnych
W odpowiedzi, resort skarbu państwa poinformował, iż celem, jakim kierował się Minister Skarbu Państwa przy tworzeniu Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, przyjętej decyzją Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa było zachowanie spółek inseminacyjnych w rękach polskich rolników i utrzymanie tzw. polskiej szkoły hodowli.

Aby skutecznie realizować postulat środowiska polskich rolników oraz organizacji rolniczych niezbędne jest monitorowanie procesu obrotu udziałami powyższych podmiotów. W związku z tym Minister Skarbu Państwa wprowadził do umów prywatyzacyjnych stosowne zabezpieczenia, w tym m.in. obowiązek 10-letniego składania przez uprawnionych, w formie oświadczenia, informacji o ilości posiadanych udziałów spółki oraz o udziałach zbytych lub obciążonych, wraz ze wskazaniem na czyją rzecz zostało dokonane zbycie lub obciążenie. Okres 10 lat uznano za wystarczający na zorganizowanie się wspólników spółek, w celu sprawowania skutecznej kontroli nad spółkami, Niewywiązanie się ze złożenia powyższego oświadczenia zostało zagrożone karą, która łącznie nie może przekroczyć ceny zakupu udziałów przez wspólnika.

Wprowadzenie do umów powyższych zabezpieczeń miało charakter wyłącznie prewencyjny, Resort zapewnił, że w interesie Ministra Skarbu Państwa nie leży nakładanie kar na udziałowców, którzy nabyli udziały od Skarbu Państwa, ale zapewnienie realizacji założeń i postanowień przywołanej wyżej Koncepcji, pozostającej w zgodzie z postulatami środowiska rolniczego, na rzecz którego prywatyzacja została przeprowadzona.

Minister Skarbu Państwa zauważył także zbytnią sanacyjność wprowadzonych rozwiązań i nieadekwatność kary w stosunku do przewinienia, jednakże ze względu na znaczne rozdrobnienie udziałów sprywatyzowanych spółek nie znajduje innej możliwości realizacji przyjętej Koncepcji. Świadomość konieczności złożenia rocznego oświadczenia o stanie posiadania udziałów powinna powstrzymywać udziałowców przed ewentualnymi, sprzecznymi z umową działaniami, polegającymi na odsprzedaży udziałów nieuprawnionym. Powyższy obowiązek zapewnia Skarbowi Państwa możliwość weryfikacji realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych i umożliwia podjęcie interwencji w przypadkach ewentualnych naruszeń. Bez zaproponowanych sankcji zapisy  umów prywatyzacyjnych ograniczające obrót udziałami w okresie 10 lat od ich podpisania nie byłyby respektowane.

Należy zauważyć  ze realizacja corocznego obowiązku składania oświadczenia dotyczącego ilości posiadanych udziałów nie musi generować po stronie udziałowców zbędnych kosztów. Kluczem do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych, w tym terminowego przekazywania odpowiednich oświadczeń, jest właściwa współpraca Zarządów spółek z udziałowcami.

Przykładem  jest tu WCHiRZ Sp. z o. o. w Tulcach, gdzie zostało zawartych 2697 umów sprzedaży udziałów na rzecz uprawnionych, a oświadczeń o posiadaniu udziałów nie złożyło bądź złożyło z opóźnieniem jedynie 5 wspólników 0,19% wszystkich nabywców udziałów). W przypadku tego podmiotu o najbardziej rozdrobnionej strukturze udziałowców spośród wszystkich sprywatyzowanych spółek inseminacyjnych, realizacja zobowiązań prywatyzacyjnych jest monitorowana przez Zarząd Spółki. Służby Spółki są w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami i kontrahentami, będącymi jednocześnie udziałowcami.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Skarbu Państwa  poinformował, że sprawy braku złożenia oświadczenia lub złożenia po terminie będzie rozpatrywał w trybie indywidualnych wniosków udziałowców zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!