Odpowiedź RZGW w Poznaniu na pytania dotyczące funkcjonowania PGW Wody polskie

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.

Odpowiedź RZGW w Poznaniu na pytania dotyczące funkcjonowania PGW Wody polskie
W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia br. nowego organu pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z zapytaniem o odpowiedź na nurtujące rolników pytania takie jak.: gdzie, w Wielkopolsce można zgłaszać problemy z podtopieniami, oraz jakie koszty rolnicy będą ponosić z tytułu opłat za rolnicze i bytowe korzystanie z wód.
 
W dniu 12 marca 2018 r wpłynęło pismo znak PO.DU.022.32.2018.GHG od Z-cy Dyrektora RZGW w Poznaniu - Pani Grażyny Husak-Górnej następującej treści:
 
„Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy Prawo wodne prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych z włączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie z zapisami ustawy właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Utrzymanie wód ma na celu: m.in. ochronę przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodu i przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych drogach wodnych, itp. I jest realizowane między innymi poprzez:
 • wykaszanie roślin z dna i brzegów cieków;
 • usuwanie drzew i krzewów porastających dno i brzegi cieków;
 • usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, usuwanie namułów i rumoszu;
 • usuwanie tam bobrowych.
W odniesieniu do urządzeń melioracji wodnych ustawa stanowi, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia podtopień należy zgłaszać te zdarzenia do właściciela, a w przypadku urządzeń wodnych (np. rowów) do właściciela urządzeń wodnych, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.
 
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta.
 
W kwestii opłat informuję, że opłaty za usługi wodne uiszcza się za:
 1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. odprowadzanie do wód:
  • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 4. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
 5. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów.
Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości pobranych wód.
 
Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy Prawo wodne opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntowi upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.
 
Natomiast opłacie zmiennej podlega pobór do celów rolniczych wód podziemnych i powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód oraz rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych.
 
Informuję, że jednostkowe stawki opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017 r, poz. 2502).
 
Informacyjnie podaję, ze jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty zmiennej wynoszą:
 • do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
  • 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych
  • 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych
 • do celów rolniczych i leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych - 0,05 zł za 1 m3 pobranych pobór wód podziemnych.


Tagi:
źródło: