| Autor: mikolaj

ODR-y przeszły pod jurysdykcję MRiRW

W życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. W związku z tym od 20 sierpnia br. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

ODR-y przeszły pod jurysdykcję MRiRW

ODR-y w MRIRW

Według obecnie obowiązujących regulacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nadaje w drodze zarządzenia, statuty poszczególnym ODR-om, powołuje dyrektorów, według jednolitych kryteriów odnośnie osób pełniących to stanowisko, a także powołuje członków Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, które działają przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zmianie ulegnie skład rad, ponieważ zwiększa się liczba ich członków z 11 do 12. Dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z ustawą powołanie nowych rad musi nastąpić w termin 60 dni od dnia wejścia w życie jej przepisów.


Zmianie uległ także status prawny tych jednostek. Z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się one państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.

Nie zmieniają się przepisy, w myśl których ODR–y w swojej działalności powinny współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uwzględniać  kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego  mogą także udzielać ODR-om dotacji podmiotowych na wykonywanie zadań  z zakresu doradztwa rolniczego.Tagi:
źródło: