Opiniowanie rocznych planów łowieckich w toku

Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla myśliwych i rolników. 1 kwietnia 2022 r. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, w związku z czym, konieczne było wydzierżawienie nowopowstałych obwodów łowieckich. Proces ten został już w Wielkopolsce zakończony. W trakcie opiniowania tych planów Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała do włodarzy miast i gmin o szybkie opiniowanie wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich. Wielkopolski samorząd rolniczy dziękuje wszystkim zaangażowanym w powyższe działania osobom i instytucjom za sprawne i szybkie przekazanie obwodów łowieckich w dzierżawę lub zarząd.

Opiniowanie rocznych planów łowieckich w toku
Ustawa Prawo łowieckie nakłada na dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny w terminie 15 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd. Jest to kolejny krok do realizacji przez koła łowieckie zadań z zakresu gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach. Niestety w większości obwodów łowieckich inwentaryzacja odbywała się na początku kwietnia co spowoduje, że pola rolników pozostaną od 1 kwietnia do czasu zatwierdzenia rocznych planów łowieckich, bez ochrony przed szkodami łowieckimi.

Wynika to z faktu, że bez zatwierdzenia przez nadleśnictwa wskazanych planów, koła łowieckie nie będą mogły prowadzić gospodarki łowieckiej na tych terenach. W tej sprawie Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Minister Klimatu i Środowiska. Wskazaliśmy, że jako wielkopolski samorząd rolniczy jesteśmy zaniepokojeni, faktem, iż nie dostrzega się interesów właścicieli rolnych gospodarujących na swoich polach wchodzących w skład obwodów łowieckich. Nie dostrzega się również problemów dzierżawców obwodów łowieckich, gdyż brak możliwości prowadzenia pełnej gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich w tym okresie naraża koła łowieckie na ogromne straty związane ze szkodami łowieckimi.

Kolejny etap to zatwierdzanie rocznych planów łowieckich, które muszą zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydzierżawienia albo przekazania obwodu łowieckiego w zarząd. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej. Podlega on zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

W obecnej sytuacji zarówno myśliwym, jak i rolnikom zależy na jak najszybszym zatwierdzeniu planów, aby mogła w pełni mogła być realizowana chociażby ochrona pól przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną. Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego wypracowała już w 2019 roku procedury, które umożliwiają szybką realizację tego zadania poprzez elektroniczną procedurę opiniowania dokumentów. Pierwsze roczne plany łowieckie już zostały złożone do opiniowania przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. W związku z powyższym zarówno delegaci, jak i pracownicy WIR, działając we wspólnym interesie rolników i myśliwych, w najbliższym czasie realizują w trybie pilnym opiniowanie rocznych planów łowieckich złożonych przez dzierżawców/zarządców obwodów łowieckich.

Aktualny jest również apel WIR do wójtów/burmistrzów miast i gmin w sprawie szybkiego opiniowania rocznych planów łowieckich. Tak jak wskazaliśmy w piśmie od dobrej współpracy wszystkich jednostek biorących udział w tym procesie będzie zależał termin rozpoczęcia przez koła łowieckie właściwej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach, a to z kolei pozwoli na obecność myśliwych w łowiskach i ochronę pól przed szkodami łowieckimi. Na tym zakończy się etap prac związany z działaniami administracyjnymi, a zaczyna praca w terenie i realizacja założonych planów.


Tagi:
źródło: