Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i ubezpieczenia społeczne

Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa o uwzględnienie w ramach pakietu antykryzysowego rozwiązania polegającego na tym, żeby beneficjenci poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mogli pozostać nadal w KRUS, płacąc podwyższone składki. Rozwiązanie takie miałoby dotyczyć również obecnego naboru w ramach ww. działania. Zdaniem Izby byłaby to zachęta do kontynuowania działalności gospodarczej i nie rezygnowania z wnioskowanej pomocy.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i ubezpieczenia społeczne
MRiRW wyjaśniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. podziałania, jest zobowiązany m.in. do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz zmiany systemu ubezpieczeniowego (przejście do ZUS najpóźniej przed ubieganiem się o wypłatę II raty pomocy) i nie będzie to zmienione. Podkreślono, że zobowiązanie do podleganiu ZUS i niepodlegania KRUS do dnia upływu okresu związania celem dla beneficjenta ww. poddziałania zostały określone w PROW 2014-2020. Warunki udzielania pomocy kierują ją do osób prowadzących działalność rolniczą, które poprzez podejmowanie działalności gospodarczej (pozarolniczej) decydują się na reorientację zawodową (rezygnują z działalności rolniczej bądź traktują ją jako działalność dodatkową do dzielności gospodarczej).

Jednocześnie poinformowano, że zgodnie z przepisami w zakresie stanu zagrożenia epidemicznego gdy beneficjent nie spełni warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tą pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).

Ministerstwo zauważa również, iż ze względu na ostań etap wdrażania PROW 2014-2020, nie przewiduje się zmian w zakresie kluczowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy (w tym kwestii dotyczących podleganiu ubezpieczeniu społecznemu) określonych w dokumencie PROW na lata 2014-2020 w tym instrumencie wsparcia.


Tagi:
źródło: