| Autor: redakcja1

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

17 grudnia 2019 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87), który dotyczy usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium RP.

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Projekt zakłada zmiany legislacyjne następujących ustaw:
Zmiana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Aktualnie w przepisach przedmiotowej ustawy brak jest przepisów pozwalających na przeznaczenie środków finansowych pochodzących z funduszu leśnego na zapobieganie dalszego rozprzestrzeniania się ASF, w tym w szczególności na wykonanie ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych. Proponowana zmiana w ustawie o lasach ma na celu umożliwienie przeznaczenia środków finansowych na ten cel. Jednocześnie zmiana zaproponowana w art.10 projektowanej ustawy ma na celu umożliwienie sfinansowania kosztów ogrodzeń wykonanych przed wejściem w życie przepisów projektowanej ustawy w województwach lubuskim i wielkopolskim, których celem było ograniczenie migracji dzików, w związku z ASF.
Zmiana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Projektowana zmiana dotyczy uproszczenia procedur w zakresie budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Występowanie na coraz większym obszarze kraju wirusa ASF spowodowało zaostrzenie regulacji dotyczących zabezpieczania gospodarstw przed jego rozprzestrzenianiem się. Jedną z inwestycji służących temu celowi jest budowa niecki dezynfekcyjnej. Przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa mogą znajdować się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Należy podkreślić, że niecki dezynfekcyjne to nieskomplikowane konstrukcyjnie obiekty, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę na której są zlokalizowane, zatem nie generują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Z uwagi na powyższe wykonanie tego rodzaju obiektów powinno być zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie
W przedmiotowej ustawie proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
1) Wskazanie odniesienia w przepisach ustawy – Prawo łowieckie do odstrzału sanitarnego zwierząt nakazywanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przedmiotowa zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Proponuje się aby przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego zastosowanie miały – odpowiednio – przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3ustawy – Prawo łowieckie. Dodatkowo proponuje się, aby nakazany odstrzał sanitarny zwierząt odbywał się na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia będzie zobowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, wskazującego w szczególności gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności upoważnienia.
2) Wprowadzenie przepisów określających, w sposób wyraźny, możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o udzielenie wsparcia (pomocy) przez Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, ochotniczą straż pożarną czy Inspekcję Weterynaryjną – w sytuacji konieczności przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Taka pomoc mogłaby polegać w szczególności na: zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych, czy kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!