| Autor: redakcja1

Czy nastąpi weryfikacja wartościowych przyrodniczo TUZ?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o weryfikację, z udziałem zainteresowanych rolników, trwałych użytków zielonych uznanych za cenne przyrodniczo, ponieważ rolnicy zgłaszają przypadki uznania za TUZ wartościowy pod względem przyrodniczym terenu, na którym od wielu lat znajduje się płyta obornikowa lub budynki gospodarcze.

Czy nastąpi weryfikacja wartościowych przyrodniczo TUZ?
Za KRIR prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa.
 
Uprzejmie informuję, że w 2015 r. za trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały uznane:
 
- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 20 listopada 2014 r. ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony, te trwałe użytki zielone, dla których, w tych planach zadań ochronnych albo w planach ochrony, określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;
 
- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 20 listopada 2014 r. nie ustanowiono planów zadań ochronnych albo planów ochrony, te trwałe użytki zielone, wyznaczone w formie działek rolnych, które wskazane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 348).
 
Z uwagi na to, że proces wyznaczania planów zadań ochronnych (PZO) oraz planów ochrony (PO) dla obszarów Natura 2000 nie został jeszcze zakończony a w okresie od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. ustanowiono kolejne PZO i PO, dokonano aktualizacji statusu TUZ cennych przyrodniczo. Zmiany te skutkowały nowelizacją ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 348), w wyniku której na obecnym etapie za trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo uznawane są:
 
- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 31 października 2015 r. ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony, te trwałe użytki zielone, dla których, w tych planach zadań ochronnych albo w planach ochrony, określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, położonych na tych trwałych użytkach zielonych;
 
- dla obszarów Natura 2000, dla których do dnia 31 października 2015 r. nie ustanowiono planów zadań ochronnych albo planów ochrony, te trwałe użytki zielone, wyznaczone w formie działek rolnych, które wskazane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 313).
 
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że problem kwestionowania przez rolników wyznaczonych TUZ cennych przyrodniczo jest znany Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kwestia ta jest obecnie analizowana, tak by możliwe było wyjaśnienie zaistniałego problemu oraz wypracowanie i wdrożenie stosownych rozwiązań.


Tagi:
źródło: