Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek
Od 1 stycznia 2022 r. osoby:
  • prowadzące pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i korzystającymi z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
  • duchowne, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia,
nabędą prawo do zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w dniu powstania prawa do tych świadczeń nie będą miały zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. - 30,10 zł).

Jeśli całe zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to ZUS wypłaci świadczenie od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zadłużenie zostanie uregulowane po 6 miesiącach od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie będzie przysługiwało od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia  za okres przed tą datą przedawni się.
 


Tagi:
źródło: