Prawo łowieckie - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP.

Prawo łowieckie - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
I tak Trybunał orzekł, iż w zakresie, w jakim ustawa Prawo łowieckie przewiduje, że obwody łowieckie są wydzierżawiane przez wskazane w tym przepisie organy z całkowitym pominięciem uprawnień rolników będących właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie obwodów łowieckich – przepisy są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Natomiast w zakresie, w jakim ustawa przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody – Trybunał uznał, że zapis ten jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
 
Wyrok TK Sygn. akt K 45/16


Tagi:
źródło: