| Autor: redakcja1

Program wapnowania gleb coraz bliżej

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Program wapnowania gleb coraz bliżej
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął założenia do realizacji tego programu w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 
Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a jedną próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Przy większej powierzchni wymagającej wapnowania należy pobrać odpowiednio większą liczbę próbek.
 
Beneficjentami końcowymi Programu będą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
Dotacja nie będzie udzielana do kosztów transportu i rozsiewania.
 
Okres kwalifikowalności kosztów:

od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Oznacza to, że do refundacji będzie można przedstawić faktury wystawione w tym okresie.
 


Tagi:
źródło: