Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu prywatnych gruntów leśnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, przedłożony przez ministra środowiska.

Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu prywatnych gruntów leśnych

Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem

Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. – jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Po tej dacie Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Lasy prywatne będą kupowane po cenach rynkowych. Rozwiązanie to zabezpiecza wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach „Krajowego programu zwiększania lesistości”.
 

Dnia 1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców. Rada Ministrów 23 lutego 2016 r. przyjęła rozwiązania, które chronią ziemię rolną przed niekontrolowanym wykupem po tej dacie (odpowiednia ustawa została uchwalona przez Sejm 31 marca 2016 r.). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po okresie przejściowym wzrośnie zainteresowanie także kupnem niepaństwowych gruntów leśnych.
 

W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. Ich ewentualny wykup groziłby nie zrealizowaniem obowiązku powiększania areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Zagrożone byłoby także zadanie zapewnienia ich wielofunkcyjności oraz bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Jeśli chodzi o Lasy Państwowe to są one własnością Skarbu Państwa, czyli są dobrze zarządzane i są zabezpieczone przed wykupem.
 

Nowe regulacje nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć m.in. przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne.
 

Oceniono, że znowelizowana ustawa będzie skutecznie zabezpieczać przed wylesieniem. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania lesistości leży w interesie społecznym. Dzięki nowej regulacji powiększy się obszar lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Lasy prywatne zostaną objęte standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL Lasy Państwowe.
 

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

 



Tagi:
źródło: