| Autor: redakcja1

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie. W ocenie Ministerstwa Środowiska wdrożenie proponowanych rozwiązań zapewni racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

Zmiana ustawy prawo łowieckie

W projekcie przewidziano wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich, a także możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych.

Proponowana regulacja zapewni wykonanie:

  1. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (TK za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał istniejące przepisy uniemożliwiające właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wyrażenie opinii w sprawie włączenia jej do obwodu łowieckiego i wskazał na niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli, których nieruchomość została włączona do obwodu łowieckiego);
  2. dostosowanie niektórych delegacji ustawowych do wymagań art. 92 ust. 1 konstytucji (dotyczy wydawania rozporządzeń);
  3. wprowadzenie mechanizmów prawnych wzmacniających nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ) oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich.

Uwzględnianie opinii właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy wyznaczaniu na nich obwodów łowieckich oraz informowanie ich o polowaniach zbiorowych (i inne zagadnienia).

Zgodnie z projektem noweli ustawowej, sejmik województwa (w uchwale) będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie i zmiany ich granic. O projekcie uchwały, dotyczącym podziału województwa na obwody łowieckie, marszałek województwa będzie informował na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania.
 
Zgodnie z projektem noweli, właściciele lub użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do urzędu marszałkowskiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach.
 
Przewidziano także możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednocześnie w każdym momencie, właściciel lub użytkownik będzie mógł wystąpić do sądu o zniesienie tego zakazu. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, będącej elementem ochrony środowiska.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: