| Autor: redakcja1

Propozycja pozostania w ZUS realizujących działanie "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej"

Sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020, opinii ekspertów, uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z Komisją Europejską.

Propozycja pozostania w ZUS realizujących działanie
W ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w PROW 2014-2020, instrumentem wsparcia skierowanym do rolników planujących podjęcie działalności pozarolniczej na terenach wiejskich, jest poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.
 
Zgodnie z założeniami tego poddziałania, które znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest skierowana do beneficjentów poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi” PROW 2014-2020 albo do osób ubezpieczonych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
 
Z kolei, jednym z zasadniczych warunków otrzymania pomocy wynikającym z Programu jest zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie systemu ubezpieczeń społecznych oraz niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.
 
Na podstawie PROW 2014-2020 zostały opracowane szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598 z późn. zm.).
 
Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia pomoc w ramach omawianego instrumentu wsparcia przyznaje się osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek dotyczący podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy ma na celu skierowanie pomocy finansowej do konkretnej grupy docelowej, czyli do rolników, którzy zajmują się działalnością rolniczą w celach zarobkowych.
 
Z kolei, zobowiązanie do rezygnacji z podlegania ww. ubezpieczeniu oznacza, iż beneficjenci są zdecydowani na rezygnację z pracy w gospodarstwie rolnym, bądź traktowanie działalności rolniczej jako działalności dodatkowej na rzecz prowadzenia działalności pozarolniczej.
 
Jak już bowiem wskazywano, sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony m. in. na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020. Analiza wskazała na potrzebę reorientacji małych gospodarstw w kierunku rolniczym albo pozarolniczym, dlatego też wsparcie mniejszych gospodarstw rolnych zostało zaprogramowane w oparciu o dwa kierunki rozwoju:
  • zwiększenie konkurencyjności i rentowności oraz poprawa orientacji rynkowej,
  • podjęcie działalności gospodarczej i reorientacja w kierunku pozarolniczym.
W odniesieniu do „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” należy wskazać, że instrument ten realizuje cel szczegółowy 6A - Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy. Dlatego też, warunki realizacji tego instrumentu zostały tak skonstruowane, aby wspierać podejmowanie działalności pozarolniczej przez rolników, małżonków rolników i domowników, dzięki czemu będą oni mogli uzyskiwać dochody spoza rolnictwa.
 
A zatem, decyzja dotycząca wyboru kierunku rozwoju gospodarstwa, tj. wzmacnianie orientacji rynkowej i rentowności gospodarstwa albo podjęcie pozarolniczej działalności, należy do rolnika.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!