UE: Zmiana regulacji dot. kazeinianów spożywczych

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/691 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w stosunku do używania dodatków do żywności w kazeinianach spożywczych - podaje FAMMU/FAPA.

UE: Zmiana regulacji dot. kazeinianów spożywczych

Kazeiniany spożywcze są produktami mleczarskimi otrzymanymi w drodze poddania kazeiny spożywczej lub ziaren koagulatu kazeiny spożywczej działaniu czynników neutralizujących, po którym następuje suszenie. Jednoznaczne przepisy odnoszące się do klasyfikacji niektórych substancji w kazeinianach spożywczych stanowiących dodatki do żywności zawiera Dyrektywa (UE) 2015/2203.
 
Niemniej jednak grupa ta nie jest jednak określona w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. W związku z tym również na mocy Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/691 ustanowiono kategorię „Kazeiniany spożywcze” i włączono do niej dodatki dopuszczone w kazeinianach spożywczych z podaniem odpowiednich warunków stosowania. W ten sposób zapewniona jest jasność prawa i nie wprowadza się nowych zastosowań dodatków do żywności. Rozszerzenie użycia tych dodatków stanowi aktualizację wykazu unijnego niemającą wpływu na zdrowie człowieka.Tagi:
źródło: