| Autor: mikolaj

Regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

W poniedziałek, 15 dnia grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Przedmiotowe rozporządzenie wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie (Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 13).

Polski akt prawny reguluje m.in. zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze korzystania z odstępstwa w odniesieniu do limitów WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Od dnia wejścia w życie krajowego rozporządzenia produkty mięsne, do których będą mieć zastosowanie wyższe limity WWA, będą podlegać odrębnemu znakowaniu oraz  będą mogły być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.


Przedmiotowe rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Tagi:
źródło: