Resort rolnictwa w sprawie składania wniosków o dopłaty obszarowe

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 wymagane jest, aby od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego były składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku (GSAA).

Resort rolnictwa w sprawie składania wniosków o dopłaty obszarowe
Jednocześnie, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:
  • albo niezbędną pomoc techniczną,
  • albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej.
W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.
 
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, ma zatem na celu wypełnienie obowiązków nałożonych na państwa członkowskie. Dlatego też, zgodnie z ww. ustawą, od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności obszarowych tzn. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW tzn. płatności rolnośrodowiskowe, ekologiczne, ONW i zalesienia będą składane wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Należy jednak podkreślić, że w Polsce, składanie wniosków o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW przez Internet, możliwe jest już od 2011 r. W większości jednak, wnioski składane są papierowo.
 
A zatem, obecne podejście to duża zmiana, ale rolnicy nie pozostaną bez pomocy i wsparcia. Ustawa upoważnia bowiem kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet.
 
W każdym biurze powiatowym ARiMR, przez cały okres naboru wniosków, będą czekały na rolników stanowiska komputerowe, z których będzie można skorzystać. Pracownicy biur powiatowych udzielą wszelkich niezbędnych porad, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek przez Internet.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: