| Autor: redakcja1

Rezolucja Parlamentu Europejskiego „od pola do stołu”

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego „od pola do stołu”
Pozytywnie odnosi się w niej do strategii „od pola do stołu” i podkreśla, jak ważne jest przejście na zrównoważoną produkcję żywności, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu.

W liczącym 144 punkty dokumencie Parlament Europejski m.in.:
  • Wzywa do promowania środków umożliwiających przetwarzanie surowców jak najbliżej miejsca ich pochodzenia, co znacznie zmniejszy ślad węglowy i zapewni lepszą identyfikowalność żywności. Jednocześnie zachęca Komisję Europejską i państwa członkowskie do aktywnego promowania rozwoju lokalnych strategii żywnościowych i inicjatyw dotyczących krótkich łańcuchów dostaw.
  • Podkreśla, że podwójne standardy jakości żywności są niedopuszczalne i należy im przeciwdziałać, aby uniknąć dyskryminacji i wprowadzania konsumentów w błąd.
  • Uznaje rolę unijnych systemów jakości w zakresie oznaczeń geograficznych, które są doskonałymi przykładami ustanawiania przez UE norm jakości w rolnictwie.
  • Zauważa, że profile żywieniowe (których wprowadzenie znacznie się opóźnia) pozostają istotne i niezbędne do osiągnięcia celów rozporządzenia nr 1924/2006.
  • Apeluje do Komisji Europejskiej, aby obowiązkowe i zharmonizowane unijne oznaczenie wartości odżywczej z przodu opakowania opracowano w oparciu o solidne i niezależne dowody naukowe oraz aby wykazano, że jest ono zrozumiałe dla konsumentów.
  • Popiera wprowadzenie przepisów o znakowaniu żywności produkowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bo obecnie stosuje się wiele nieuzasadnionych (a nawet wprowadzających w błąd) deklaracji dotyczących ochrony środowiska. 
  • Podkreśla potrzebę wprowadzenia oznakowania produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie metody produkcji, dobrostanu zwierząt oraz pochodzenia zwierząt, aby ułatwić konsumentom dokonywania świadomego wyboru i poprawić dobrostan zwierząt.
  • Podkreśla znaczenie walki z fałszowaniem żywności, w tym potrzebę pilnego zajęcia się złożonym problemem oszustw w branży spożywczej (m.in. błędnym oznakowaniem, dodawaniem, usuwaniem lub zastępowaniem składników tańszymi lub niespełniającymi wymagań zamiennikami oraz fałszowaniem dokumentacji). Wskazuje, że ważne jest wprowadzenie realnych sankcji, które powinny odpowiadać popełnionemu przestępstwu. Wzywa więc państwa członkowskie do odpowiedniego odzwierciedlenia tej zasady w przepisach krajowych, a Komisję Europejską do podjęcia prac na rzecz ustanowienia europejskiego organu przeciwdziałania fałszowaniu żywności.
  • Wzywa Komisję Europejską, aby monitorowała i egzekwowała stałe przyznawanie odpowiednich środków na urzędowe kontrole żywności dla zapewnienia ich wystarczającej liczby w celu sprawdzania zgodności z wymogami dotyczącymi żywności i paszy. Wskazuje również na konieczność wzmocnienia kontroli celnych.


Tagi:
źródło: