Spółki wodne - skąd dane o wielkości gospodarstw?

Ustawa Prawo wodne nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp do informacji o charakterze podmiotowym, gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym, jak wynika z ustawy, jest ograniczone i udostępnienie takich informacji spółce wodnej musiałoby być poparte wykazaniem przez spółkę wodną interesu prawnego.

Spółki wodne - skąd dane o wielkości gospodarstw?
Nie oznacza to jednak, że spółka wodna nie może mieć interesu prawnego w uzyskaniu danych dotyczących właścicieli nieruchomości położonych na obszarze zmeliorowanym. Powinna to jednak wskazać we wniosku bądź zostać wezwana do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie.O uzyskanie przedmiotowych informacji można również starać się na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest podmiotem nadrzędnym nad samorządem gminnym, nie ma więc mocy prawnej, aby nakazać wójtowi gminy udostępniani danych potrzebnych spółce wodnej.

Za dział gospodarka wodna (w tym za ustawę Prawo wodne) odpowiada Minister Infrastruktury, dlatego też MRiRW zwrócił się do ww. organu z prośbą o opinię w kwestii podniesionej przez Krajową Radę Izb Rolniczych.


Tagi:
źródło: