Nadzór na jednostkami doradztwa rolniczego przejmie MRiRW

W dniu 7 czerwca 2016 r. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego został skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r., postanowiła wnieść o uchwalenie przedmiotowego projektu ustawy przez Sejm RP.

Nadzór na jednostkami doradztwa rolniczego przejmie MRiRW

Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego

Projekt ustawy przewiduje przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR) z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W konsekwencji tej zmiany:

- wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zmieniają charakter z samorządowych wojewódzkich osób prawnych na państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,


- zadania wynikające z nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego będzie wykonywał minister właściwy do spraw rozwoju wsi,

- skład  Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających  przy ODR-ach: zwiększa się z 11 do 12 członków, ponieważ  dodatkowo zaproponowano przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Ze względu na zaproponowaną zmianę jedynie charakteru prawnego wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zachowają one ciągłość funkcjonowania, użytkowanie wieczyste gruntów będących przedmiotem użytkowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz swój majątek, wykorzystywany przez ośrodki od początku do realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

W projekcie założono, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Tagi:
źródło: