| Autor: redakcja1

Weszła w życie ustawa o organizacji rynku rybnego

W dniu 15 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, która jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Nowelizacja ta przyczyni się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

Weszła w życie ustawa o organizacji rynku rybnego
Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego:
  • uproszczenie procedur prawnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
  • wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb;
  • zmiana systemu wsparcia rynkowego;
  • zapewnienie lepszej informacji dla konsumenta, tak aby mógł podejmować świadome decyzje zakupu.
Zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą dotyczą przede wszystkim następujących obszarów:
 
Identyfikowalność produktów rybnych w łańcuchu „od łowiska do półmiska”
 
Produkty rybołówstwa i akwakultury muszą być  identyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji – od złowienia lub zebrania do etapu sprzedaży detalicznej. Identyfikacja dotyczy zwłaszcza źródła pochodzenia, daty połowu, narządzi połowowych, sposobów obróbki i dostawców. Część tych informacji ma znaczenie dla konsumenta, część natomiast będzie zapewniała odpowiedni poziom kontroli np. w zwalczaniu nielegalnych połowów. W ustawie uregulowano kompleksowo kompetencje właściwych organów upoważnionych do kontroli produktów. Działania kontrolne pozostają nadal w gestii okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale  zgodnie z nową ustawą kontrolę i nadzór nad jakością produktów rybnych sprawuje również  Inspekcja Handlowa,  szczególnie w zakresie oznaczania i etykietowania.
 
Organizacja producentów
 
Zgodnie z nowymi przepisami wspólnotowymi ustawowo dostosowano terminologię. Zastąpiono m.in. pojęcie: „program operacyjny” pojęciem: „plan produkcji i obrotu”. Określono również procedurę dotyczącą obowiązku składania i zmiany planów produkcji i obrotu. Organizacje producentów zobowiązano do przedkładania ministrowi ds. rybołówstwa sprawozdania rocznego, opisującego realizację planu produkcji i obrotu. Uchylono przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!