Ustawa o spółdzielniach rolników - główne założenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Podstawowym celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego.

Ustawa o spółdzielniach rolników - główne założenia

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Podmioty, które uzyskałyby status tzw. spółdzielni rolników miałyby zostać wyłączone z niektórych obowiązków fiskalnych. Dotyczyłoby to także tzw. związków spółdzielni rolników, co zdaniem resortu rolnictwa powinno sprzyjać dalszej konsolidacji.

Oczekiwanym skutkiem proponowanych rozwiązań jest poprawa efektywności gospodarowania producentów rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny). W przypadku wielu sektorów produkcji rolnej mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami pomiędzy skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę.


Głównym celem nowych podmiotów będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków, poprzez: planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży oraz popytu na środki produkcji.

Poza tymi obowiązkowymi działaniami realizowanymi przez spółdzielnie rolników na rzecz swoich członków, podmioty te, zgodnie z proponowanymi przepisami, będą mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych dostarczonych przez swoich członków, przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty, prowadzić handel, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych.

Ponadto podmioty te mogłyby upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami.Tagi:
źródło: