| Autor: redakcja11

KRIR: Projekt ustawy Prawo wodne wprowadza wiele wymagań i restrykcji, które spowodują spadek opłacalności produkcji rolniczej i rybackiej

Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko odnośnie rozwiązań proponowanych przez MRiRW do projektu ustawy Prawo wodne, oraz uwagi do ww. projektu.

KRIR: Projekt ustawy Prawo wodne wprowadza wiele wymagań i restrykcji, które spowodują spadek opłacalności produkcji rolniczej i rybackiej

Samorząd rolniczy popiera stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że melioracje wodne (szczegółowe) stanowią bardzo ważny element produkcji rolnej, natomiast nie są najważniejsze z punktu widzenia całej gospodarki wodnej i popiera pogląd, że należy utrzymać oddzielny system finansowania zadań z zakresu wykonania urządzeń melioracji wodnych oraz należy zapewnić możliwość finansowania tych zadań także ze środków będących w dyspozycji PGW Wody Polskie, a także organem wyższego stopnia od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach wykonania urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa powinien być minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Niemniej jednak – nie to jest dla rolników najważniejsze w projektowanych przepisach ustawy Prawo wodne.


Przepisy te nakładają szereg restrykcji dla gospodarstw rolnych w tym tak wysokie stawki za cenę wody zużytą do produkcji rolnej i rybackiej, że spowodują zniszczenie tej produkcji i poważne zachwianie konkurencji na unijnych rynkach rolnych.

Z uwagi na bardzo krótki czas wskazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zgłoszenie uwag – w który wchodziły Święta Majowe – przedstawiam poniżej szczegółowe uwagi do projektu ustawy Prawo wodne, jednocześnie informując, że uwagi samorządu rolniczego z wojewódzkich izb rolniczych, ze względu na wagę tego projektu dla rolników Polsce ze wszystkich województw zostaną przekazane w terminie późniejszym.
 

1. Do art.16 pkt 15) pozostawiając w słowniczku definicję „eutrofizacja", należałoby wskazać konkretne wartości graniczne dla związków azotu i fosforu, które będą określały poziom eutrofizacji poszczególnych kategorii wód powierzchniowych przez rolnictwo.

Należy dodać obowiązek wykonywania analiz i ocen z jakiej przyczyny następuje wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodujące przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku, którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód – przez właściwe władze i na koszt budżetu państwa.


Czytaj dalej na nastepnej stronie...Tagi:
źródło: