W sprawie finansowania budowy płyt obornikowych

MRiRW w sprawie zwiększenia dofinansowania inwestycji wynikających z konieczności realizacji nowego Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (dalej Program azotanowy), związanych z koniecznością budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, itp. do wysokości 80% kosztów realizacji inwestycji.

W sprawie finansowania budowy płyt obornikowych
W obecnie procedowanej modyfikacji PROW 2014-2020, która oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, zaproponowano zmiany w typie operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" dostosowujące to działanie do nowego Programu azotanowego (objęcie całego kraju tym programem). Poziom dofinansowania w PROW 2014-2020 wynosi do 60% - dla młodych rolników oraz do 50% - dla pozostałych beneficjentów.

W przypadku rolników zastosowano maksymalny poziom dofinansowania jaki dopuszczają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)

Jednocześnie MRiRW informuje, iż zgodnie z wymaganiami art. 493 pkt. 43) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 późn. zm.) wprowadzającymi zmiany w art. 400a ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), przedsięwzięcia związane z wdrożeniem Programu azotanowego mogą być finansowane ze środków narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W związku z powyższym obecnie prowadzone są prace zmierzające do przygotowania i uruchomienia w Narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej programu pomocowego dla rolników na finansowanie przedsięwzięć związanych ze wdrożeniem ww. Programu azotanowego (w tym dot. budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, itp.)


Tagi:
źródło: