| Autor: redakcja1

Wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego, a oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

Wielkopolska Izba Rolnicza informowała już we wcześniejszych materiałach o publikacji obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego, a oświadczenie o zakazie wykonywania polowania
W związku z powyższym przedstawiamy informacje niezbędne w sytuacji, w której zapadnie decyzja o złożeniu wniosku o wyłączeniu nieruchomości z obwodu łowieckiego bądź złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.
 
Wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego
 
Projekt uchwały Sejmiku WW dostępny jest do wglądu od dnia 20 listopada do 11 grudnia 2020 roku. W tym terminie każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem może wnieść swoje uwagi. Konieczne jest załączenie do takiej informacji dokumentu potwierdzającego akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości, a także wskazanie numeru obwodu łowieckiego, w którym położona jest nieruchomość. Co ważne, uwagi złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Jak złożyć uwagi:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ww. ustawy.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego rozpatrzy złożony wniosek dotyczący wyłączenia zgodnie z art. 27 ust. 12 prawa łowieckiego tj.: „Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności”.
 
W przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku istnieje możliwość zaskarżenia uchwały na drodze postępowania administracyjnego poprzez wniesienie do sądu wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie złożonych do UMWW uwag przez wnioskodawcę, a więc do swoich nieruchomości.
 
Jeżeli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie obszar ten zostanie wyłączony z granic obwodu łowieckiego, a więc zarządcy/dzierżawcy nie będą mogli prowadzić na tym terenie gospodarki łowieckiej. Myśliwy nie będzie mógł polować, a także między innymi budować i użytkować ambon lub innych urządzeń, dokarmiać zwierząt, itp.
 
W takim wypadku osoba, której wniosek uwzględniono, nie zostanie bez pomocy w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Zgodnie z  art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa.
 
Bardzo ważną kwestią jest konieczność złożenia wniosku o wyłączenie z obwodu łowieckiego przez osoby, które wcześniej uzyskały w tej kwestii wyrok sądu administracyjnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!