Wyższe odszkodowania w rolnictwie

Nie każdy wypadek w gospodarstwie rolnym uprawnia do uzyskania odszkodowania. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku, tylko nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności nazywamy wypadkiem przy pracy.

Wyższe odszkodowania w rolnictwie
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. . w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396), od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie. Prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje również ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie.

Przypominamy, że KRUS umożliwiła rolnikom zgłaszanie wypadków przy pracy za pomocą platformy ePUAP.  Usługa pozwala w łatwiejszy sposób zgłaszać wypadki i składać wnioski o odszkodowanie. Po zalogowaniu się do ePUAP wpisujemy „zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, wybieramy sprawę i wypełniamy formularz wypadkowy. Dokumentacje przesyłamy do właściwego oddziału KRUS według  zamieszkania. Można również przez ePUAP złożyć wniosek o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub chorobą zawodową.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. KRUS przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podwyższeniu uległ także zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.

Rosnąca świadomość rolników, oraz prewencja prowadzona przez KRUS i WIR w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przekłada się liczby zdarzeń wypadkowych. Wielkopolska Izba Rolnicza życzy wszystkim rolnikom i osobom pracującym w sektorze rolnym bezwypadkowej pracy.


Tagi:
źródło: