PROW 2014-2020. Zaktualizowano harmonogram naborów wniosków

Wiadomo, o jakie wsparcie finansowane w ramach PROW 2014-2020 będzie można się ubiegać w najbliższym czasie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało bowiem aktualizacji harmonogramu planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW 2014-2020. Zaktualizowano harmonogram naborów wniosków

Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogramem planowanych w najbliższym czasie naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
 

Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Planowany termin naboru wniosków*

 

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

sierpień / wrzesień 2016 r.**

2

działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

wrzesień 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.

3

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

I kwartał 2017 r.***

4

poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa"

I kwartał 2017 r.***

5

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar a, b, c

I kwartał 2017 r.

6

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

I kwartał 2017 r

7

poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" typ operacji „Premie dla młodych rolników"

II kwartał 2017r.

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

8

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" Nabór tematyczny (rolnicy)

wrzesień 2016 r.

9

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

październik 2016 r.

10

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

I kwartał 2017 r.***

11

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" Nabór – zakłady przetwórcze

I kwartał 2017 r

 

ROZWÓJ TERYTORIALNY

12

poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

lipiec 2016 r.*****

13

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa"

wrzesień 2016 r.****

14

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

grudzień 2016 r.****

15

poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej"

II kwartał 2017 r.****

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

16

działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

I kwartał 2017 r

17

poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraztyp operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”

I kwartał 2017 r.

18

poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

I kwartał 2017 r

19

działanie „Współpraca”

I kwatał 2017 r.***

 

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI

20

poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

wrzesień 2016 r.

21

poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości"

listopad 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.

* Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Termin uzależniony od wystąpiania klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

*** Termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatnicznej.

**** Termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

***** Termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru.  Tagi:
źródło: