| Autor: redakcja1

Zredukują populację bobrów

Redukcja populacji ma w głównej mierze dotyczyć obszarów, w których szkody powodowane przez bobry są najbardziej dotkliwe m.in. tam, gdzie zwierzęta to uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Ma to z jednej strony zapewnić większe bezpieczeństwo obywateli i ich dobytku, a z drugiej zwiększyć akceptację ochrony tego gatunku. W ramach zarządzeń przewidziano do odstrzału ok. 27 000 bobrów w całej Polsce w okresie 3 lat.

Zredukują populację bobrów
W przypadku konieczności podjęcia działań w stosunku do bobra europejskiego ze względu na wyrządzane szkody, regionalny dyrektor ochrony środowiska może wydawać zezwolenia m.in. na zabijanie osobników, przeniesienie w inne miejsce, niszczenie tam i nor, o ile brak jest rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt (art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.)).
 
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), bóbr europejski zyskał status zwierzęcia objętego ochrony częściową, które można pozyskiwać do celów gospodarczych. Pozwala to regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wydawać zezwolenia na pozyskiwanie bobra europejskiego, jedynie pod warunkiem braku szkodliwego wpływu planowanych działań na zachowanie we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji tego gatunku (art. 56 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody), a nie jak dotychczas w powiązaniu z koniecznością wykazania braku rozwiązań alternatywnych oraz wystąpienia jednej z przesłanek indywidualnych wymienionych w art. 56 ust. 4 ustawy a ochronie przyrody. Zezwolenia na odstępstwa od ww. zakazów wydawane są na wniosek podmiotu, w którego interesie leży dana czynność.
 
Mając jednak na uwadze niezadowalającą efektywność istniejących instrumentów prawnych, poinformowano, że 19 lipca 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zawarły Porozumienie „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich". Porozumienie to ma na celu kontrolę populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych przez kola łowieckie.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!