Eksport produktów mlecznych

Polskie produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w wyniku czego krajowy przemysł przetwórczy na rynku mleka od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto. W 2021 r. odnotowano największą dynamikę wzrostu przychodów z wywozu produktów mlecznych uzyskanych przez krajową branżę mleczarską od 2017 r.

Eksport produktów mlecznych
W 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,6 mld EUR i była większa o 13% niż w 2020 r. Wpływy z wywozu tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Największymi kierunkiem eksportu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27. W 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 66% wobec 63% przed rokiem. Jednocześnie wpływy otrzymane z eksportu do UE-27 wzrosły o 19% do 1,7 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy - 503 mln EUR i 19% wartości, Czechy - 181 mln EUR i 7%, Włochy - 133 mln EUR i 5% i Niderlandy - 131 mln EUR i 5%.

Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 29% względem 31% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 753 mln EUR, czyli więcej o 4% niż w 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Wielka Brytania - 5% wartości wywozu i 130 mln EUR, Chiny - blisko 5% i 118 mln EUR i Algieria - 4% i 103 mln EUR, a także Arabia Saudyjska - 2% i 50 mln EUR. Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP w 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 142 mln EUR, a więc o 1% wyższym niż w 2020 r. Produkty mleczne eksportowano głównie na Ukrainę za 123 mln EUR.

W strukturze asortymentowej eksportu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję - 35% udział zajmują sery i twarogi. W 2021 r. wartość wysyłki tej grupy towarowej wyniosła 924 mln EUR i była o 12% wyższa niż w 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 67% udziałem w wartości wywozu - 617 mln EUR, przede wszystkim Niemcy z 98 mln EUR i 11% udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej i Czechy z 95 mln EUR i 10%, a także Włochy z 79 mln EUR i 9% oraz Słowacja z 53 mln EUR i 6% i Rumunia z 50 mln EUR i 5%. Poza obszar celny UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę - 97 mln EUR i 11% udziału, do Wielkiej Brytanii - 63 mln EUR i 7% oraz Arabii Saudyjskiej - 33 mln EUR i 4%.


Tagi:
źródło: