Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 najważniejsze zmiany od 2018 roku

Zmiany w tegorocznej kampanii wprowadzone zostały rozporządzeniem MRiRW z dnia 15 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 25.09.2017 r. poz. 1775). Są to zmiany, które mają ułatwić realizację i wdrażanie działania Rolnictwo ekologiczne a wynikają z postulatów zgłaszanych przez branżowe związki rolników, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych.

Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 najważniejsze zmiany od 2018 roku
Najistotniejsze kwestie dotyczące działania Rolnictwo ekologiczne:
1. Możliwość podejmowania takich samych zobowiązań ekologicznych
  • zobowiązania tego samego rodzaju nie mogą zostać podjęte w tym samym roku (poza przypadkami przejęcia zobowiązania innego rolnika);
  • zobowiązania tego samego rodzaju to oddzielne zobowiązania - wszystkie wymogi i warunki muszą być spełnione oddzielnie dla każdego zobowiązania takiego samego rodzaju (poza warunkiem posiadania zwierząt w pakiecie 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO) oraz 6. i 12. (TUZ)).
​Jeśli rolnik podejmuje zobowiązanie ekologiczne (przystępuje do działania), zmienia realizowane pakiety w ramach kontynuowanego zobowiązania ekologicznego, bądź dodaje nowe zobowiązanie ekologiczne (innego lub takiego samego rodzaju) do dnia 15 lipca składa do ARiMR tzw. 1. i 3. oraz 4. stronę planu działalności ekologicznej (wykaz działek rolnych z realizowanym zobowiązaniem i latami jego realizacji).
2. Płatność ekologiczna w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych)

Warunkiem ubiegania się o płatność jest posiadanie zwierząt. Płatność: przyznawana jest do powierzchni nie większej niż liczba posiadanych zwierząt przeliczona na DJP podzielona przez współczynnik 0,3 - czyli proporcjonalnie do takiej powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt. Zobowiązanie ekologiczne obejmuje wszystkie grunty zadeklarowane w ramach tych pakietów, nawet te, do których nie została przyznana płatność ekologiczna ze względu na to, że na tę powierzchnię „nie wystarczyło” rolnikowi zwierząt. W ramach „grupy rolników” nadal możliwe jest wspólne spełnianie warunku posiadania zwierząt lub uwzględnianie zwierząt innego rolnika (i jego małżonka) do przyznania płatności ekologicznej.
3. Okres posiadania zwierząt uwzględnianych do przyznawania płatności ekologicznej

Okres referencyjny utrzymania zwierząt podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji (tj. bydło, owce, kozy i konie) na potrzeby przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO) oraz 6. i 12. (TUZ).
  • bydło, owce, kozy i konie: 15 marca - 30 września roku złożenia wniosku
  • świnie: 16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku – 15 października roku złożenia wniosku
  • inne gatunki: tak jak dotychczas tzn. „od kontroli do kontroli” jednostki certyfikującej
4. Weryfikacja wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego w przypadku nowonasadzonych drzew i krzewów

Wytworzenie produktu weryfikowane będzie z każdej z nowonasadzonych upraw (gatunku), a w przypadku nowonasadzonej plantacji wielogatunkowej z co najmniej jednej uprawy. Analogicznie będzie weryfikowany wymóg dotyczący przeznaczenia zbioru.

Warunek wytworzenia produktu w przypadku nowonasadzonych plantacji sadowniczych nie będzie weryfikowany:
  • w pierwszym roku od ich nasadzenia – w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy;
  • w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia – w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej;
  • w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia – w przypadku pozostałych gatunków roślin objętych wsparciem, a także w przypadku zadeklarowanych we wniosku w 2017 r. wszystkich nowonasadzonych uprawach maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: