| Autor: redakcja12

„Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce”

241 projektów dotyczących m.in. ochrony bioróżnorodności, monitoringu środowiska, redukcji CO2, termomodernizacji i edukacji ekologicznej, otrzymało dofinansowanie z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Były one realizowane w ramach trzech programów operacyjnych, których Operatorem jest Ministerstwo Środowiska.

„Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce”
23 maja 2017 we Wrocławiu rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce", której celem jest  podsumowanie  kilkuletniego wdrażania programów środowiskowych i zaprezentowanie rezultatów realizacji projektów współfinansowanych przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
 
Oprócz organizatora – Ministerstwa Środowiska, w konferencji biorą udział przedstawiciele Darczyńców, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, Biura Mechanizmów Finansowych oraz Partnerów i beneficjentów państw również korzystających z takiego wsparcia. Własne doświadczenia we wdrażaniu programów przedstawią reprezentanci Operatorów Programów finansowanych ze środków norweskich z Grecji, Estonii i Słowenii. Wśród wystąpień o swoich doświadczeniach opowiedzą również beneficjenci środowiskowych programów. Na drugi dzień konferencji zaplanowano wizytę studyjną u Beneficjenta Programu - Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.
 

Perspektywa finansowa 2009-2014


Obecnie, dobiega końca perspektywa finansowa 2009-2014, w której Ministerstwo Środowiska  jako Operator Programu zarządza trzema programami operacyjnymi. W sumie zrealizowanych zostało 241 projektów, w tym kilkadziesiąt we współpracy dwustronnej. Ich łączna alokacja wynosi 180 mln euro  w podziale na Programy:
  • PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów – 20 mln euro. Dofinansowano przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności zarządzania i monitorowania obszarów Natura 2000, poprawę odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej, a także edukację i zwiększenie potencjału ekologicznego organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. Realizowane projekty przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także do zacieśnienia współpracy polskich i norweskich instytucji.
  • PL03 – Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych – 15 mln euro. Program koncentruje się na wsparciu dla służb odpowiedzialnych za monitoring i inspekcję środowiska oraz geodezję i kartografię poprzez realizację projektów ukierunkowanych na poprawę wizualizacji i ułatwienie dostępu do danych i informacji zbieranych, przetwarzanych i rozpowszechnianych przez instytucje administracji publicznej.
  • PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, którego głównym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla – 145 mln euro. Dofinansowane są działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale czy domy opieki społecznej polegające na modernizacji systemów grzewczych, ociepleniu ścian, wymianie okien, drzwi, kaloryferów oraz działaniach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (tj. energii wodnej, słonecznej czy biomasy).
Ponadto, we wszystkich ww. programach środowiskowych wspierane są inicjatywy pogłębiające współpracę dwustronną, zarówno na poziomie Operatora Programu 2, jak i beneficjentów poszczególnych projektów (realizacja przedsięwzięć w partnerstwie z instytucjami z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii). Dodatkowo Program PL03 posiada oficjalnie status programu partnerskiego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: