| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 r.

Według wstępnych danych GUS pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku wzrost o 4,6%. Zwyżka pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie loch ogółem o 7,7%.

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 r.
Na początku grudnia 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 727,4 tys. sztuk i było wyższe o 4,6% od stanu notowanego w analogicznym czasie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2020 r. – wyższe o 2,6%.
 
Stado loch na chów wzrosło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 7,7% do poziomu 815 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 5,2% do 546,7 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 2,5%, w tym macior prośnych zmalała o 0,7%.
 
Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:
- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- wylosowane gospodarstwa indywidualne.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 20,3%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,4%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,1%,
w tym:
– lochy na chów razem – 6,9%,
– w tym lochy prośne – 4,7%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej notowaną na początku grudnia 2019 r. w 2020 r. nieznacznie zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 0,3 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,2 p. proc. Zmalał udział prosiąt o 0,1 p. proc i warchlaków o 0,4 p. proc.
 
W okresie od czerwca do listopada 2020 r. import świń wynosił 3499, 9 tys. sztuk i był większy niż w porównywalnym okresie 2019 r. o 0,8%. Wpłynął on na wzrost pogłowia świń.
 
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie - 36,4%, mazowieckie - 11,2%, łódzkie - 10,2% i kujawsko-pomorskie - 9,7 %. Najmniejsze udziały, czyli poniżej 2% miały województwa: śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie, dolnośląskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 7,2%.
 
W 2020 r. średnia cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,22 zł i była o 2,5 % mniejsza od rejestrowanej w 2019 r. Cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym czasie na poziomie 70,35 zł za 1 dt, tj. o 0,1% wyższym od notowanej w porównywalnym okresie 2019r.
 
W grudniu 2020 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w skupie 3,95 zł tj. o 36,8% mniej niż w grudniu 2019 r. Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu br. 79,37 zł za 1 dt i była wieksza o 18,3% od notowanej w grudniu przed rokiem.


Tagi:
źródło: