| Autor: redakcja1

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzyma grant z programu Horyzont 2020

Komisja Europejska przyznała grant na realizację projektu o akronimie Inno4Grass i tytule „Wymiana innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczej na trwałych użytkach zielonych w Europie”, finansowanego z Programu Horyzont 2020, będącego największym programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzyma grant z programu Horyzont 2020
Projekt rozpocznie się w styczniu 2017 roku i będzie realizowany przez trzy lata we współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi oraz organizacjami rolniczymi pochodzącymi z ośmiu krajów leżących w różnych strefach rolno-klimatycznych Europy tj. z Niemiec, Irlandii, Polski, Belgii, Holandii, Francji, Szwecji oraz Włoch. W Polsce projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, będącym koordynatorem krajowym projektu i jednocześnie przedstawicielem nauki po stronie polskiej. Wielkopolska Izba Rolnicza będzie wykonywać równolegle swoje zadania projektowe jako partner z Polski bezpośrednio związany z rolnikami i praktyką rolniczą.
 
Projekt Inno4Grass jest skierowany do właścicieli gospodarstw utrzymujących bydło mleczne oraz prowadzących gospodarkę rolną na łąkach i pastwiskach. Cel główny projektu to oddolne wychwycenie innowacji stosowanych przez rolników na trwałych użytkach zielonych oraz powiązanie zdobytych w terenie informacji z istniejącymi wynikami badań naukowych, a następnie rozpowszechnienie wypracowanej podczas projektu nowej wiedzy w danym kraju ojczystym, jak również pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu. Zakładanym efektem końcowym projektu jest wzbogacenie Encyklopedii o nowe terminy i pojęcia oraz stworzenie programu badań naukowych wychodzącemu naprzeciw potrzebom zgłoszonym przez rolników. Celem dodatkowym Inno4Grass jest także zmniejszenie dystansu dzielącego naukę i praktykę w poszczególnych krajach Europy poprzez nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz naukowcami na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 
Zakres tematyczny projektu dotyczącego innowacji na łąkach i pastwiskach pozostaje w zgodzie z wynikami pracy grupy EIP-AGRI (tj. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa), która wskazała na potrzebę wdrażania innowacji na trwałych użytkach zielonych, jako czynnika poprawiającego wydajność ekonomiczną oraz zrównoważony rozwój gospodarstw zajmujących się produkcją bydła mlecznego, mięsnego oraz produkcją owiec w Europie. W trakcie projektu utrzymywany zatem będzie kontakt z EIP-AGRI oraz rozwijana współpraca z krajowymi sieciami na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 
Zakres projektu będzie obejmował, między innymi tematy takie jak:
  • Poprawienie rentowności oraz konkurencyjności gospodarstw, których produkcja jest oparta w znacznym stopniu o paszę pochodzącą z trwałych użytków zielonych (bydło mleczne, mięsne, owce)
  • Zaopatrzenie w wysokiej jakości paszę dla zwierząt przeżuwających celem pozyskania produktów spożywczych o wysokiej jakości
  • Zwiększenie wydajności wielogatunkowych zbiorowisk łąkowych oraz upraw roślin strączkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania białka paszowego: optymalizacja wypasu i koszenia, zmniejszenie nakładu pracy oraz redukcja nakładów finansowych
  • Wzmocnienie zrównoważonego systemu gospodarowania na trwałych użytkach zielonych: efektywne wykorzystanie nawozów i obniżenie emisji azotu do wód powierzchniowych i gruntowych, ochrona ekosystemów, zwiększenie ich bioróżnorodności, ochrona krajobrazu.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!