Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2021-02-15

  Gleba ważnym czynnikiem wpływającym na klimat

  Terytorium Polski leży w strefie klimatów umiarkowanych, w grupie klimatów ciepłych. Jest to konsekwencją położenia w średnich szerokościach geograficznych i związanych z tym znacznych zmian wysokości górowania Słońca nad horyzontem w ciągu roku. Klimat położonej w środkowej części kontynentu Polski jest określany jako umiarkowany ciepły przejściowy (między typem...

 • 2020-12-21

  Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa od 1 stycznia 2021 r.

  Sejm przyjął w dniu 20 listopada projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej i skierował dokument pod obrady senatu. Zgodnie z tym wydzielono między innymi leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej. Dziedziny te były dotychczas w kompetencji Ministra Środowiska.

 • 2020-12-18

  Wadliwe wykonanie usługi rolniczej

  Zasadniczo do umów o świadczenie usług, w tym także usług rolniczych, należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia (art. 750 Kodeksu cywilnego).

 • 2020-12-17

  WZ WIR w sprawie obwodów wyłączonych z wydzierżawienia, tzw. ośrodków hodowli zwierzyny

  Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje o zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie obwodów wyłączonych z dzierżawy tzw. ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ).

 • 2020-12-17

  WZ WIR w sprawie pomocy związanej z Covid-19 dla rolników

  Jako wielkopolski samorząd rolniczy z niepokojem obserwujemy sytuację gdzie dochodzi do pozostawienia pewnych grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty z powodu pandemii koronawirusa, bez jakiejkolwiek formy pomocy odszkodowawczej Państwa.

 • 2020-12-16

  WZ WIR w sprawie ograniczenia możliwości stosowania niektórych środków ochrony roślin

  W związku z założeniami tzw. Zielonego Ładu w Europie i wynikającymi stąd ograniczeniami stosowania dużej grupy środków ochrony roślin, które dotychczas były powszechnie wykorzystywane do ochrony upraw, apelujemy o wypracowanie rozwiązania, które umożliwi racjonalne dokonanie planowanych zmian i odpowiednie dostosowanie się rolników do nowych zasad.

 • 2020-12-08

  Wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego, a oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

  Wielkopolska Izba Rolnicza informowała już we wcześniejszych materiałach o publikacji obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 • 2020-11-24

  Mapowanie upraw w aplikacji suszowej

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowano, że w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wszystkie uprawy rolne zostały zmapowane z uprawami rolnymi, dla których Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy uwzględniając ich analogiczne wymagania dotyczące zapotrzebowania na wodę.

 • 2020-11-03

  Będą rekompensaty dla producentów trzody chlewnej ze stref ASF

  Kolejny nabór wniosków na bioasekurację odbędzie się w listopadzie.

 • 2020-11-01

  Co dalej z soją GMO?

  Zgodnie z obowiązującym obecnie memorandum na stosowanie soi GMO, ten strategiczny surowiec paszowy będzie można w Polsce stosować tylko do końca stycznia 2021 r. W związku z tą sytuacją Wielkopolska Izba Rolnicza na początku października wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o pilne podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dalsze stosowanie tej soi.

 • 2020-10-30

  Upływa termin zgłoszenia zamiaru prowadzenia uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 roku!

  Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego określa w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. Ustalenie tej wielkości dokonywane jest w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez...

 • 2020-10-21

  Termin graniczny stosowania nawozów naturalnych

  Informujemy, że zgodnie z zapisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach.

 • 2020-10-20

  Obowiązek uzyskania opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1 q żyta

  Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,...