| Autor: redakcja1

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2024 roku – dane wstępne

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r., liczona w oparciu o wstępne dane nt. liczby bezrobotnych, wyniosła 5,4% i jest niższa od stopy bezrobocia sprzed roku (tj. z końca lutego 2023 r.) o 0,2 pp. Niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano po raz ostatni w 1990 r.

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2024 roku – dane wstępne
Według wstępnych danych, w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych. W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1%). W lutym 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 0,5 tys. (0,5%) więcej niż w lutym 2023 r.

W miesiącach zimowych stopa bezrobocia jest zwykle corocznie wyższa niż w pozostałych miesiącach, z powodu niższego natężenia prac sezonowych. Jest to zjawisko cykliczne i naturalne.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2024 r. było 13,7 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. (początek wojny w Ukrainie) liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,6 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2024 r. utrzymała się na tym samym poziomie co w styczniu br. (5,4%) i kształtowała się w przedziale od 3,3% w województwie wielkopolskim do 9,0% w województwie podkarpackim.

Najwięcej ofert dla pracowników produkcji

Wśród głównych znanych powodów rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy w lutym 2024 r. wymienić należy zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy lub pracownika. Osoby rejestrujące się najczęściej przed rejestracją pracowały w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9% napływu), przetwórstwo przemysłowe (13,8%) oraz budownictwo (8,1%). Rejestrowały się głównie osoby bez zawodu (16,0% napływu), sprzedawcy (8,2%), kucharze (2,4%), a następnie: fryzjerzy, magazynierzy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, pomocniczy robotnicy budowlani, robotnicy gospodarczy i technicy ekonomiści. Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w omawianym miesiącu były: podjęcie pracy, rozpoczęcie udziału w działaniach aktywizacyjnych (najczęściej stażach) oraz niestawienie się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie.

Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w lutym 2024 r. przeznaczonych było dla: pracowników produkcji (5,8% ofert), robotników gospodarczych (5,3%), tzw. pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,6%), tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pracowników biurowych, robotników magazynowych, pakowaczy ręcznych, sprzedawców, pomocniczych robotników w gospodarstwie sadowniczym, magazynierów, pomocniczych robotników przemysłowych, pracowników utrzymania czystości, pomocniczych robotników polowych, pomocy kuchennej, rozbieraczy-wykrywaczy oraz tzw. pozostałych pracowników obsługi biurowej.
 
Bezrobocie według Eurostatu
 
Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 1 marca 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w styczniu 2024 r. 2,9% w Polsce wobec 6,0% w Unii Europejskiej i 6,4% w strefie EURO. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE (po Malcie - 2,6%).Tagi:
źródło: