| Autor: redakcja1

Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2021 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 26 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 50 tys. m3/dobę, w tym 24 oczyszczalnie ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 49 tys. m3/dobę.

Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Do eksploatacji przekazano 3,4 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz 0,7 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

W obrębie ochrony powietrza oddano do użytku urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych o zdolności 56 tys. ton/rok oraz urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności 5 tys. ton/rok.

W 2021 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności 95 tys. ton/rok, w tym 77% stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie.

W 2021 r. w zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę, tj. ujęcia wody i uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 124 tys. m3/dobę. Wydajność stacji uzdatniania wody wyniosła ok. 61 tys. m3/dobę, z kolei wydajność nowo oddanych ujęć wodnych 63 tys. m3/dobę.

Wybudowano 6 zbiorników wodnych o łącznej pojemności całkowitej 2,9 mln m3. Ponadto powstało 3 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie 41 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano 64 km obwałowań przeciwpowodziowych.


Tagi:
źródło: