| Autor: redakcja1

Klimatyczny bilans wodny poprawiony

Na początku lutego br. resort rolnictwa przedstawił izbom rolniczym do zaopiniowania projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Klimatyczny bilans wodny poprawiony
Analizując projekt, Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła wniosek o poszerzenie monitoringu suszy rolniczej o kukurydzę uprawianą na glebach kategorii I oraz o trwałe użytki zielone. W przypadku kukurydzy przepisy dotychczas zakładały, że słabsze stanowiska nie są odpowiednie do uprawy tej rośliny. Tymczasem, jak podaliśmy w uzasadnieniu, wielu rolników utrzymujących zwierzęta uprawia kukurydzę na nie najlepszych stanowiskach z konieczności, gdyż nie posiada innych.

Z satysfakcją informujemy, że pierwszy z naszych wniosków został uwzględniony. Jak infomuje Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski, nowe wartości KBW uwzględniają w sposób bardziej dokładny uzależnienie zapotrzebowania roślin na wodę, zmieniające się w zależności od faz rozwojowych roślin, które ostatnio występują coraz wcześniej. Takie podejście sprawi, że wartości KBW określone w nowym rozporządzeniu będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym.

Uwzględniono także uwagę dotycząca objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Natomiast nie jest możliwe prowadzenie monitoringu suszy dla upraw traw. Po pierwsze, trawy nie są wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (monitoring suszy bazuje na tej ustawie), po drugie zaś wilgotność gleb użytków zielonych zależy od dwu czynników, tj. klimatycznego bilansu wodnego oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Poziomy wody gruntowej mogą być określane w oparciu o szczegółowe mapy dla kraju, które jak do tej pory nie zostały jeszcze opracowane, a IUNG-PIB zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się. W związku z powyższym brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych.


Tagi:
źródło: