| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

W 2021 r. kontynuowany był zwyżkowy trend w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski – od 2004 r. jego wartość zwiększyła się ponad 7-krotnie. W 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 37,4 mld EUR, tj. wyższy o 9% niż rok wcześniej.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Wzrost wywozu był wynikiem utrzymującego się popytu na polskie produkty, które pomimo rosnących cen w drugiej połowie 2021 r., były konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Sprzedaż zagraniczną polskich produktów rolno-spożywczych wspierał sprzyjający dla krajowych przedsiębiorców kurs złotego wobec euro oraz postępująca dywersyfikacja kierunków eksportu. Bardzo dobre wyniki eksportu były również rezultatem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, właściwego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii i dostosowania oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej otrzymywane przez krajowych eksporterów w 2021 r. miały również wysokie ceny żywności na rynku globalnym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W 2021 r. średnia wartość indeksu zwiększyła się ze 113,5 pkt w styczniu 2021 r. do 134,1 pkt w grudniu 2021 r., tj. o 20,6 pp.1 Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny olejów roślinnych o 39,6 pp., cukru o 22,3 pp., produktów mlecznych o 17,7 pp., produktów mięsnych o 16,4 pp. i zbóż o 15,5 pp.

Jednocześnie wartość importu towarów rolno-spożywczych wyniosła 24,7 mld EUR i była o 8,6% wyższa niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, osiągając 12,7 mld EUR z tego 7,7 mld EUR w handlu z państwami UE-27 i 5 mld EUR z krajami pozaunijnymi.


Tagi:
źródło: