| Autor: redakcja6

Rolnicy mogą zgłaszać szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej opracował informację o sposobie zgłaszania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Rolnicy mogą zgłaszać szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
Obowiązujące prawo - ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, iż to dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego, którym jest najczęściej koło łowieckie, zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku powstania szkód, przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. We wspomnianych czynnościach, na żądanie strony, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek poinformowania właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.
 
Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda powinien ją zgłosić w formie pisemnej (najlepiej listem poleconym lub osobiście, jeśli istnieje taka możliwość) osobie wskazanej przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń szkód, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia ich powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew (druk zgłoszenia szkody – załącznik nr 1). Szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy – po uprzednim uzgodnieniu z poszkodowanym – w terminie 7 dni od zgłoszenia. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed jej dokonaniem, a za porozumieniem stron – w terminie krótszym. W przypadku szacowania ostatecznego musi się ono odbyć najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 
Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, który podpisują: szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole – z podaniem przyczyny braku podpisu. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: