| Autor: mikolaj

Trzeci cykl realizacji postanowień dyrektywy Azotanowej

30 kwietnia 2016 r. kończy się trzeci cykl realizacji postanowień dyrektywy Azotanowej (trwający od 1 maja 2012 roku). W ramach wykonywania zadań wynikających z ww. dyrektywy, Polska powinna przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z realizacji mijającego cyklu.

Trzeci cykl realizacji postanowień dyrektywy Azotanowej

Dyrektywa Azotanowa

Jednym z zadań, niezbędnych dla opracowania niniejszego sprawozdania jest zebranie danych o gospodarstwach rolnych położonych na OSN oraz o stosowanych praktykach rolniczych. Informacje te zbierane są  podczas prowadzenia wywiadów z wykorzystaniem ankiet. Do ankietyzacji zapraszane są osoby i podmioty, prowadzące działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Adresatem ankiety są wszyscy, prowadzący działalność rolniczą na OSN - niezależne od charakteru prowadzonej działalności (hodowla czy uprawy) i wielkości gospodarstwa. Do wypełnienia ankiet zapraszani są rolnicy indywidualni i właściciele (lub zarządzający) przedsiębiorstwami rolniczymi.


Informacje pozyskane dzięki ankietom pozwolą na opracowanie danych charakteryzujących OSN i stosowane na ich obszarze praktyki rolnicze. Dane takie wspólnie z danymi monitoringowymi z Państwowego Monitoringu Środowiska stanowić będą główny trzon bazy danych pozwalającej na opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej. Podczas przygotowania raportu nie są oceniane gospodarstwa.

Więcej informacji o projekcie wraz z linkiem do ankiety znajdziecie na azotany.mggp.com.pl
 

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r.  zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji jej postanowień w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu, którego sprawozdanie dotyczy (art. 10 Dyrektywy azotanowej). W 2016 r. Polska zobowiązana jest przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z trzeciego cyklu realizacji postanowień dyrektywy trwającego od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Praca będąca przedmiotem zamówienia posłuży wypełnieniu zobowiązań Ministra Środowiska w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji dyrektywy w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich, Komisja Europejska publikuje sprawozdania zbiorcze i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Raportowanie umożliwia Komisji Europejskiej kontrolę i ocenę wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa członkowskie.

 Tagi:
źródło: